Segons la Directiva 96/35/CE del Consell de la UE, les empreses que realitzin operacions de càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses han de designar un o varis Consellers de Seguretat, la labor principal del qual es la de prevenir els riscos per a les persones, els bens i el medi ambient inherents en les anomenades activitats.

L’obligació de designar un Conseller de Seguretat, de la mateixa empresa o extern, davant de les Administracions competents es exigible des de l’1 de Gener de 2000.
Una empresa disposa d’un dipòsit de gasoil de més de 1.000 litres de gasoil, al afectar-se la legislació per realitzar-se en els centres dels que són titulars, la descàrrega de mercaderies perilloses.
Les tasques d'un conseller de seguretat  Podeu trobar una descripció detallada de les tasques en la secció de tasques fent click aquí

 Normativa
Aquí podeu trobar un recull de la normativa referent als consellers de seguretat i el transport de mercaderies perilloses per carretera.