Les empreses que desenvolupen qualsevol de les següents activitats, han de disposar d’un o mes consellers de seguretat:

· Empreses de qualsevol activitat amb dipòsits propis per a repostatge de més de 1.000 litres de gasoil, al afectar-se la legislació per realitzar-se en els centres dels que són titulars, la descàrrega de mercaderies perilloses (en aquest cas gasoil, producte ADR número UN 1202, amb l’única excepció de les descàrregues de combustible per a aigua calenta sanitària  i cuina, de les que es fa responsable el transportista aportant el seu propi Conseller de Seguretat).

· Estacions de servei.

· Transportistes de mercaderies perilloses a granel, cisterna o en embalum.

· Expedició, transport i recepció de Productes químics.

· Fàbriques o distribuïdores que carreguin o descarreguin mercaderies perilloses.

· Distribució de Gasoil.

· Distribució de Gasos.

· Empreses de asfalts.

· Empreses d’adobs i productes fitosanitaris.

· Explosiu i pirotècnica.

· Empreses de vernissos i pintures.

· Empreses de petrolis i derivats.

· Així com qualsevol altra empresa o sector que carregui, transporti o descarregui mercaderies perilloses catalogades en el ADR.