EL Conseller de Seguretat haurà d’encarregar-se de la comprovació dels procediments i pràctiques en relació amb les activitats implicades:

1) Examinar el compliment per l’empresa de les regles aplicables a la càrrega,transport i descàrrega de mercaderies perilloses.

2) Realitzar els procediments encaminats a la observació de les regles sobre identificació de les mercaderies perilloses transportades i la valoració de les necessitats específiques relatives a la càrrega, transport i descàrrega de les mercaderies perilloses.

3) Realitzar els procediments que permetin comprovar el material utilitzat per al transport de mercaderies perilloses o per a les operacions de càrrega o descàrrega i garantir que el personal implicat de l’empresa hagi rebut la deguda formació.

4)  L’aplicació de procediments d’urgència adequats en cas d’accidents, incidències o infraccions greus produïdes en el curs de la càrrega, transport o descàrrega de les mercaderies perilloses.

5)  La realització de l’anàlisi i l’elaboració de parts sobre accidents, incidències o infraccions greus produïdes en el curs de la càrrega, transport o descàrrega de les mercaderies perilloses i l ’aplicació dels medis adequats per evitar la repetició  d’accidents, incidències o infraccions greus.

6) La observació de les disposicions legals i la consideració de les necessitats específiques relatives al transport de mercaderies perilloses en referència a l’elecció i utilització de subcontractistes.

7) La comprovació de que el personal encarregat de la càrrega, transport o descàrrega de mercaderies perilloses disposa de procediments d’execució i de consignes detallades.

8 ) L’aplicació de procediments de comprovació amb objecte de garantir la presència dels documents i dels equips de seguretat que han d’acompanyar als transports, i la conformitat dels citats documents i equips en la normativa i l’aplicació de procediments de comprovació amb objecte de garantir l’observació de les regles relatives a les operacions de càrrega i descàrrega.

Les
responsabilitats d’un Conseller de
seguretat son extenses, pero en general assumirà les següents obligacions:


  • Examinar el compliment per l’empresa de les regles aplicables a la càrrega,transport i descàrrega de mercaderies perilloses.
  • Assessorar a l’empresa en les operacions relatives a la càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses
  • Redactar un informe anual destinat a la direcció de l’empresa, sobre les activitats de la mateixa relatives a la càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses
  • Col·laborar, quan sigui necessari, amb les autoritats de les Administracions públiques competents en aquelles matèries objecte de la seva funció, especialment en cas d’accident, part d’accidents i informes d’activitat previstes en la norma.